CKV na facebooku
Klub Parník
Minikino
Klub Atlantik
Open air
Vila Hanse Ulricha
CKV
Program
O CKV
Pronájmy
Informace dle zákona
GDPR
Výběrová řízení
Kontakt
CKV
ZÁMĚR PRONÁJMU BARU A KUCHYNĚ KLUBU PARNÍK OD ZÁŘÍ 2024
15.7.2024 (po)0:00
WWW
Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace
(dále jen CKV MO)
zveřejňuje

ZÁMĚR NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOVITÝCH VĚCÍ KLUBU PARNÍK

1. Předmět nájmu
Předmětem nájmu je bar a kuchyně klubu Parník CKV MO umístěný v prostorách Vily Hanse Ulricha, Sokolská třída 175/26, 702 00, Ostrava sestávající z těchto nebytových prostor a movitého zařízení:

Prostory:
bar 6,36 m2
kuchyně 16,06 m2
sklad 2,52 m2
spíž 10,44 m2
wc, sprcha 3,72 m2
šatna personálu 2,63 m2
CELKEM: 41,73 m2
Movité zařízení:
chladnička 2 kusy
regály 3 kusy
police 4 kusy
pracovní stůl nerez 4 kusy
barový pult 1 ks
mycí stůl 1 ks
výlevka 1 ks
digestoř nástěnná 1 ks
podstavec 1 ks
myčka skla 1 ks
filtr vodovodní 1 ks

2. Způsob přihlášení a ostatní podmínky
a) Zájemci mohou své písemné přihlášky zaslat poštou nebo přinést osobně na adresu CKV MO, p. o., Sokolská třída 175/26, 702 00, Ostrava, přihlášky je možné zaslat také prostřednictvím datové schránky 379kgze a to nejpozději v termínu do 15. 7. 2024 do 16.00 hodin (rozhodující je datum doručení, ne datum podání).
Obálka bude označena „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení baru a kuchyně v klubu Parník“ a adresou odesílatele.

b) Přihláška do výběrového řízení na pronájem baru a kuchyně v klubu Parník musí obsahovat:
1. Jméno a příjmení, datum narození a státní občanství zájemce, případně název společnosti,
2. adresu trvalého pobytu/sídla společnosti (příp. doručovací adresu) a kontaktní telefon zájemce,
3. běžnou kopii živnostenského listu zájemce – hostinská činnost,
4. nabídku nájemného za pronájem baru za jednu akci CKV MO v Kč
(minimální nabídka je stanovena 800 Kč bez DPH – úplata za nájem nebytových prostor je v souladu se zákonem o DPH osvobozena od daně z přidané hodnoty).
5. podnikatelský záměr,
6. návrh jídelního a nápojového lístku včetně ceníku,
7. případné reference,
8. čestné prohlášení, že zájemce nemá zachyceny daňové nedoplatky a nedoplatky na sociálním a zdravotním pojistném,

3. Další informace pro zájemce:
a) Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
b) úplata za služby je položkově stanovena takto:
-20 % z celkové spotřeby elektrické energie,
-50 % z celkové spotřeby studené vody,
-10 % ze spotřeby plynu.
Měsíční platba za služby činila cca 1.100 Kč (v roce 2023).
c) CKV MO v klubu Parník pořádá v průměru 2-3 akce týdně (koncerty, divadla, přednášky, společenské akce),
d) nájemce bude oprávněn v prostorách pořádat vlastní akce pouze s předchozím souhlasem CKV MO,
e) nabídkový sortiment bude zahrnovat studené a případně teplé, alkoholické a nealkoholické nápoje a produkty studené kuchyně, jako např. dezerty, chlebíčky, dále možnost nabízet např. tousty, panini, pizza apod. V prostorách není možno vařit. V případě požadavku CKV MO zajistí nájemce catering dle předaného soupisu.,
f) v případě, že bude nájemce sálu (ne baru) požadovat také cateringové služby, budou mu primárně nabídnuty služby nájemce baru, nájemce sálu je ale má právo odmítnout.
g) zákaz instalace technických zařízení (např. záznamového zařízení, audio systému apod.) v pronajatých prostorách bez souhlasu CKV MO,
h) zákaz umístění a zveřejnění jakýchkoliv propagačních materiálů, použití loga a slova „Parník“ bez předchozího projednání s CKV MO,
i) předběžně v roce 2025 proběhne rekonstrukce ležaté kanalizace a svislých odpadů hygienického zázemí a kuchyně v klubu Parník. Ta bude probíhat několik měsíců a v rámci nich nebude možné provozovat bar. Během této doby bude odpuštěno nájemné. Po této rekonstrukci bude možné provozování teplé kuchyně. Kuchyně bude vybavena předběžně tímto mobiliářem: lednice 400 l, indukce, gril, konvektomat, poklopová myčka, dřez na černé nádobí s tlakovou sprchou, chlazený stůl se dřezem a baterií, dvojitá police, regály, neutrální stůl se zásuvkami pro gastronomii, výlevka s umyvadlem a baterií, vstupní stůl se dřezem a tlakovou sprchou, výstupní stůl, vyhřívací vozík. Po rekonstrukci se předpokládá navýšení procentuální participace na platbě energií z důvodu plnohodnotného provozu kuchyně.
j) bude-li zájem ze strany nájemce, může po rekonstrukci provozovat také bistro/restauraci. V takovém případě se změní forma nájmu z provozování baru pouze během akcí na otevírací dobu dle oboustranné dohody. Od té doby bude nájem vypočítáván dle pronajaté plochy. Minimální cena bude 120 Kč/m2 – celková pronajímaná plocha včetně sálu bude 198,67 m2. Nájemci nebude dovoleno provozovat bistro/restauraci pro veřejnost v průběhu zvukové zkoušky, tj. až 4 hodiny před začátkem akce CKV MO, bude vždy konkrétně upřesněno. V případě budoucího využívání klavírního křídla nájemcem bude povinnost podílet se úhradou 50 % nákladů na naladění klavíru.,
k) zájemci bude umožněna prohlídka prostoru klubu Parník dle vzájemné dohody.
l) při podpisu smlouvy bude složena kauce ve výši 15.000 Kč.

4. Doplňující informace
a) Zasláním písemné žádosti nevzniká účastníkovi řízení právní nárok na uzavření nájemní smlouvy v návaznosti na předmět nájmu,
b) CKV MO si vyhrazuje právo změnit či doplnit tento záměr, případně od něj odstoupit či tento záměr zrušit,
c) účastníci záměru o pronájem nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto záměru. Další informace je možno získat na telefonu – 606 868 278.

V Ostravě dne 13. 6. 2024

Mgr. Marcela Mrózková Heříková
ředitelka
© 2023 CKV Ostrava